Rekreativne aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme su ključni aspekti kvaliteta života svih mladih, uključujući i osobe sa invaliditetom. One su sredstvo zabave za mlade, način za upoznavanje novih prijatelja  i razvijanje veština i kompetencija. Rekreativne aktivnosti/aktivnosti u slobodno vreme trenutno nemaju visok prioritet kada je u pitanju pružanje podrške i pomoći.

Uključivanje mladih sa invaliditetom u raznovrsne aktivnosti za provođenje slobodnog vremena može biti ključno za njihovo aktivno učešće u zajednici. Mnoge rekreativne aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme pružaju mogućnosti za upoznavanje sa ljudima, uključivanje u interakcije i razvoj prijateljstava. Često upravo odnosi sa drugim ljudima daju smisao aktivnostima za provođenje slobodnog vremena.

Mnogi mladi se i dalje susreću sa ograničenjima prilikom odabira rekreativnih aktivnosti i aktivnosti u slobodno vreme. Kada se ponude ovakve mogućnosti, one često uključuju vođenje grupa mladih sa invaliditetom na javna dešavanja, dok je veoma malo podržano individualno učešće mladih sa invaliditetom u društvena dešavanja zajednice koja pružaju veće mogućnosti za ostvarivanje kontakata i raznih odnosa.