За проекта

За проекта

Всички общества признават значението на дейностите за свободното време в психологическото, когнитивното, гражданското, професионалното и физическото развитие на младите хора. Затова, на много места по света младежите отделят определено време, през което те не са на работа и училище, и могат да участват в различни дейности според тяхното лично предпочитание. Продуктивното свободно време е от фундаментално значение и за личното, и за социалното развитие на младите хора.

Психологически предимства от равлекателните дейности в свободно време за младежи в неравностойно положение са:

 • Възприятие на чувство за свобода, независимост и автономия,
 • Подобрена самоусъвършенстваност чрез подобрено чувство за самооценка, самоувереност и самочувствие,
 • По-добра способност за социализация с останалите, включително по-голяма толерантност и разбиране,
 • По-добри възможности за работа в екип,
 • Повишена творческа способност,
 • Подобряване на изразяването и отразяването на личните духовни идеали,
 • По-голяма адаптивност и устойчивост,
 • По-добро чувство за хумор,
 • Възприятие на по-добро качество на живот,
 • По-балансирана конкурентоспособност и по-положителна перспектива за живот

Изследване (проведено от Early Childhood, Австралия) потвърждава, че свободното време е важно, за да се помогне на младите хора да постигнат широк спектър от положителни резултати, като например:

 • Социално / емоционално развитие и ангажираност (изграждане на отношения, справяне с конфликти …)
 • професионално развитие и ангажиране (придобиване на функционалните и организационни умения, необходими за наемане на работа, включително разбиране относно кариери и възможности и пътищата за постигане на тези цели)
 • Гражданско развитие и ангажираност (нарастващото признаване на влиянието на човека върху обкръжаващата го среда и отговорността му към другите, както и способността и възможността да се работи съвместно за постигане на обща цел)

ЦЕЛИ

 • Създаване на приобщаваща младежка общност чрез консолидиране на свободното си време като позитив към благополучие, намаляване на прекратяването на образованието и стабилно психично здраве
 • Създаване, одобрение и използване на нови насочени към младежи резултати: Ръководство за младежки работници и учители относно “Как да изградим приобщаваща младежка общност?” – Методи, казуси, съвети; Наръчник с приобщаващи младежки развлекателни дейности за младежки работници / лидери и учители; Мобилно приложение за приобщаващи дейности за отдих и развлечение
 • Организиране на мотивиращи семинари за свободното време, които да стимулират интеракция между хората, вербалното интерактивно сътрудничество и подобряването на уменията на 21-ви век (edglossary.org/21st-century-skills/)
 • Създаване на осведомителни кампании, които интегрират младежите с увреждания в обществото в четирите страни (България, Белгия, Австрия и Сърбия) към младежки организации, но също и семействата на младите хора с неравностойно положение.
 • Измерване на въздействието на понятието “PositiveLeisure4Youth” (Позитивно Свобоно Време За Младежта) чрез пилотиране в България, Белгия, Австрия и Сърбия с местните младежки организации, и успешно извеждане на ръководство за внедряване.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Младежки работници, младежки лидери и членове на младежки НПО
 • Младежи със и без увреждания (и техните представителни младежки организации)