Специален акцент върху учениците и младежите от уязвими групи

Специален акцент върху учениците и младежите от уязвими групи

По време на обучение за учители на тема “Кариерно насочване за ученици, изложени на риск от отпадане”, организирано на 27-ми и 28-ми септември в Белград, 20 учители от цяла Сърбия получиха информация относно проекта “Педагогика на оползотворяване на свободното време на младите хора”. По-голямата част от учителите работят директно с младежи от уязвими групи и такива с увреждания. По време на това обучение им беше отдадена възможност да изпълняват семинар за неформален подход в техните училища за предотвратяване на отпадането на учениците от училище. Проектът ще им предостави възможност да се научат как да осъществяват дейностите за свободното време, които са от специално значение в техните училища.